Share

Tłum. Forum Od-nowa: Ustawa o projektach pilotażowych w administracji publicznej

USTAWA Nr 87 z dnia 27 czerwca 1992:

UKŁAD ARTYKUŁÓW
Ustawa o projektach pilotażowych w administracji publicznej

Art. 1. Cel ustawy
Art. 2. Zakres stosowania ustawy
Art. 3. Co mogą obejmować projekty pilotażowe
Art. 4. Ograniczenia uprawnienia do przeprowadzania projektów pilotażowych
Art. 5. Przeprowadzenie projektów pilotażowych itp.
Art. 6. Inne warunki odnośnie projektów pilotażowych itp.
Art. 7. Wydłużenie projektów pilotażowych pod działaniem innego prawa  
Art. 8. Wejście w życie

Ustawa o projektach pilotażowych w administracji publicznej

Por. artykuły 1-4 ustaw nr 61 z dnia 17 lipca 1998 r.

Art. 1. Cel ustawy

Celem ustawy jest, by przy pomocy projektów pilotażowych rozwinąć funkcjonalną i sprawną formę organizacji i działania w administracji publicznej oraz odpowiedni podział obowiązków między organami administracji publicznej i między szczeblami administracji publicznej. Szczególna uwaga powinna być poświęcona poprawie publicznego świadczenia usług na rzecz mieszkańców i doprowadzeniu do najlepszego wykorzystania zasobów. W przypadku projektu pilotażowego, który obejmuje jakikolwiek organ pochodzący z wyborów powszechnych, uwaga powinna być również poświęcona wspieraniu dobrej demokratycznej formy rządów.

Art. 2. Zakres stosowania ustawy

Ustawę stosuje się do projektów pilotażowych w administracji państwowej, hrabskiej i gminnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Art. 3. Co mogą obejmować projekty pilotażowe

Król może zatwierdzić projekty pilotażowe z:

a) odstępstwem od obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących sposobu, w jaki państwo, władze hrabskie lub władze gminne powinny organizować swoją działalność i wykonywać swoje obowiązki,
b) odstępstwem od postanowień dotyczących podziału obowiązków między organami administracji państwa, hrabstwa i gminy,
c) wyłączeniami od schematów monitorowania władz lokalnych przez państwo,
d) jednolitym hrabstwem, pomimo podparagrafu (2) pierwszej podsekcji poniższego artykułu 4. Jednolite hrabstwo oznacza, że władza hrabstwa i gubernator hrabstwa są połączeni w pojedynczy organ regionalny ze wspólnym aparatem administracyjnym.

Zatwierdzenie może być przyznane jedynie w związku z projektami pilotażowymi, które zmierzają do spełnienia celów określonych w powyższej sekcji 1, oraz które są pod innymi względami uznane za właściwe i profesjonalnie przygotowane.

Zatwierdzenie może być przyznane na okres nie przekraczający czterech lat. Okres pilotażu może być wydłużony o okres nie przekraczający dwóch lat. Jeżeli planuje się lub zdecydowano o wprowadzeniu reformy zgodnie z zakresem zastosowania projektu pilotażowego, okres tego pilotażu może zostać wydłużony do momentu, gdy reforma nabierze mocy.

Zmienione przez ustawę nr 67 z dnia 27 czerwca 2003 r.

Art. 4. Ograniczenia uprawnienia do przeprowadzania projektów pilotażowych

Król nie może zatwierdzić jakichkolwiek projektów, które odstępują od:
a) podstawowych postanowień ustawy o samorządzie lokalnym w odniesieniu do organizacji działalności władz lokalnych,
b) zasad proceduralnych określonych przez ustawę o administracji publicznej,
c) zasad postępowania określonych w innym prawie, gdzie postanowienia wydane zostały ze względu na ochronę prawną osoby, a Król nie uznał, że czynnik ten jest uszanowany co najmniej w równym stopniu, co pod działaniem procedury, dla której zmierza się do uzyskania zgody.

Zatwierdzenie nie może zostać wydane, jeżeli oznaczałoby to ograniczenie prawa lub rozszerzenie zakresu obowiązków, jakie pod działaniem obowiązującego prawa ma jakakolwiek osoba.

Art. 5. Przeprowadzenie projektów pilotażowych itp.

Aby zastąpić postanowienia, od których zatwierdza się odstępstwo, powinny być wydane dalsze przepisy dla przeprowadzenia indywidualnego projektu pilotażowego. Przepisy te są wydawane w formie lokalnych zarządzeń, które powinny być przedmiotem zatwierdzenia przez Króla. Przy przygotowaniu tych lokalnych zarządzeń stosuje się odpowiednio artykuł 37 ustawy o administracji publicznej. W związku z uprzednio wymienionym zatwierdzeniem, Król może dokonywać drobnych poprawek w tych zarządzeniach.

Zarządzenia lokalne dla projektów pilotażowych we władzach gminnych lub hrabskich są wydawane odpowiednio przez radę gminy lub radę hrabstwa. Rada gminy lub rada hrabstwa może delegować swoją władzę do innego organu pochodzącego z wyborów powszechnych w przypadku, gdy dotyczy to drobnych zmian lub uzupełnień w stosunku do zarządzeń, które zostały już zatwierdzone.

Art. 6. Inne warunki odnośnie projektów pilotażowych itp.

Król może wydać dalsze przepisy dotyczące projektów pilotażowych pod rządami tej ustawy, włącznie z postanowieniami o łącznej liczbie jednostek pilotażowych i w ramach indywidualnego obszaru pilotażowego, procedury wyboru jednostek pilotażowych i obszarów pilotażowych oraz zatwierdzania i wprowadzania projektów pilotażowych.

Art. 7. Wydłużenie projektów pilotażowych pod działaniem innego prawa
    -  -  -

Art. 8. Wejście w życie
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

 

Share

Dodatkowe informacje