Share

Tłum Forum Od-nowa: Samorząd lokalny (pomoc zagraniczna)

Ustawa z 1993 r.

1993 Rozdział 25

Ustawa umożliwia samorządom lokalnym Wielkiej Brytanii udzielanie porad i pomocy w sprawach, w których posiadają umiejętności i doświadczenia, podmiotom spoza Zjednoczonego Królestwa, w wykonywaniu przez te podmioty jakiejkolwiek działalności samorządu lokalnego. (...)

 1. Uprawnienie do udzielania porad i pomocy
 1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów od (3) do (6), władza lokalna może udzielać porad i pomocy w sprawach, w których posiada umiejętności i doświadczenie, podmiotom spoza Zjednoczonego Królestwa, w wykonywaniu przez te podmioty jakiejkolwiek działalności samorządu lokalnego.
 2. W odniesieniu do każdego miejsca poza granicami Wielkiej Brytanii, działania powinny być podejmowane zgodnie z celami tej ustawy i być działalnością samorządu lokalnego tam, gdzie stanowią odpowiednik lub są porównywalne do wszelkich działań, wykonywanych w każdej części Wielkiej Brytanii przez władze lokalne, z racji funkcji im powierzonych.
 3. Uprawnienie przyznane przez powyższy ustęp (1) nie powinno być wykonywane bez zgody Sekretarza Stanu lub niezgodnie z ogólnym zezwoleniem wydanym przez niego.
 4. Przed wydaniem jakiegokolwiek zezwolenia ogólnego, na mocy powyższego ustępu (3), Sekretarz Stanu powinien skonsultować to z osobami, które uznaje za właściwe do reprezentowania władz lokalnych.
 5. Zgoda lub zezwolenie na mocy powyższego ustępu (3), mogą być udzielone na warunkach, które Sekretarz Stanu uzna za właściwe.
 6. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie upoważnia władzy lokalnej do udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej poprzez:
 1. przyznanie dotacji lub pożyczki,
 2. udzielenie gwarancji lub zabezpieczenia, lub
 3. inwestowanie w drodze nabywania udziału lub pożyczki kapitałowej.

(6A) Do realizacji celów powyższego ustępu (1), Władza Większego Londynu powinna być traktowana jako posiadająca umiejętności i doświadczenia w poszczególnych sprawach, jeżeli:

 1. Władza nie posiada umiejętności i doświadczenia w danej sprawie,
 2. Agencja Rozwoju Londynu nie posiada umiejętności i doświadczenia, oraz
 3. Agencja udziela Władzy porady i pomocy w sprawie.
 1. Sekretarz Stanu przekazuje władzom lokalnym takie wskazówki dotyczące korzystania z ich uprawnień na mocy niniejszego artykułu, jakie uzna za odpowiednie.
 2. Z pieniędzy przewidzianych przez Parlament na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu, powinien być opłacony każdy wzrost wydatków, który przypisać można niniejszemu artykułowi.
 3. W niniejszym artykule „władza lokalna” oznacza:
 1. hrabstwo lub dystrykt hrabski w Anglii [, radę hrabstwa lub radę okręgu w] Walii, [Władzę Większego Londynu] radę okręgu Londyn, Wspólną Radę Miasta Londyn, Radę Wysp Scilly lub organy wspomniane w poniższym ustępie (10); lub
 2. [radę utworzoną zgodnie z artykułem 2 Ustawy o samorządzie lokalnym (Szkocja) z 1973r.] w Szkocji lub zarząd wspólny w rozumieniu artykułu 235(1) Ustawy o samorządzie lokalnym (Szkocja) z 1973r.
 1. Ciałami, o których mowa w powyższym ustępie (9) są:
 1. władza strażacka utworzona w Anglii i Walii poprzez połączenie systemów zgodnie z Ustawą o usługach strażackich z 1947;
 2. ……………………………………………………………………… ..
 3. władza ustanowiona na mocy artykułu 10 Ustawy o samorządzie lokalnym z 1985r. (władze utylizacji odpadów);
 4. wspólna władza ustanowiona na mocy części IV Ustawy (…, o usługach strażackich, obronie cywilnej i transporcie)

[ (dd) Władza Strażacka i Planowania Wypadkowego Londynu;]

 1. wspólna władza ustanowiona przez zarządzenie na mocy artykułu 21 Ustawy o samorządzie lokalnym z 1992r. (wspólne władze utworzone w związku ze zmianami strukturalnymi granic);
 2. Władza Broads;

[ (ff) Władza Funduszu Emerytalnego Londynu;]

 1. ……………………………………………………………………… .

[ (h) wspólny zarząd planowania ustanowiony na mocy artykułu 2(1B) Ustawy o planowaniu miasteczek i hrabstw z 1990r.]

 1. Sekretarz Stanu może poprzez zarządzenie wydane zgodnie z instrumentem ustawowym uzupełnić powyższy ustęp (9) lub (10) tak, aby dodać każde ciało lub opis ciała lub ciał, które są władzami lokalnymi do celów niniejszego artykułu; jakikolwiek instrument ustawowy zawierający zarządzenie zgodnie z tym ustępem podlega uchyleniu na mocy uchwały jednej z Izb Parlamentu.

 1. Tytuł skrócony, wejście w życie i zasięg
 1. Ustawa może być cytowana jako Samorząd lokalny (pomoc zagraniczna) ustawa z 1993r.
 2. Ustawa wchodzi w życie pod koniec okresu dwóch miesięcy, począwszy od dnia, w którym została przyjęta.
 3. Ustawa nie rozciąga się na Irlandię Północną.


Samorząd lokalny
(pomoc zagraniczna)
ustawa z 1993 r.

ogólne zezwolenie wydane na mocy artykułu 1(3) tej ustawy

Sekretarze Stanu do spraw Środowiska i Walii wykonując uprawnienie na mocy artykułu 1(3) i (5) Ustawy o samorządzie terytorialnym (pomoc zagraniczna) z 1993r. („Ustawy z 1993r.”) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z osobami, które uznają za właściwe do reprezentowania władz lokalnych, zgodnie z wymogami artykułu 1(4) tej Ustawy, niniejszym wydają następujące zezwolenie ogólne, które zastępuje to wydane 24 listopada 1993r.

 1. Władza lokalna może udzielać porad i pomocy w sprawach, w których posiada umiejętności i doświadczenie, podmiotom spoza Zjednoczonego Królestwa, w wykonywaniu przez te podmioty jakiejkolwiek działalności samorządu lokalnego („ciało zagraniczne”), z zastrzeżeniem następujących warunków:
 1. porady i pomoc mogą być udzielane w ramach programów/mechanizmów sponsorowanych i fundowanych w całości lub w części przez jakikolwiek z następujących:

(i) Wspólnotę Europejską

(ii) Rządu Zjednoczonego Królestwa

(iii) Wielonarodowe organizacje, których uczestnikiem jest Rząd Zjednoczonego Królestwa

lub

 1. kwota wydatków, które władza ponosi na udzielenie porady i pomocy (nie wliczając kosztów związanych z personelem przypisanym do tych porad i pomocy), pomniejszona o wszelkie opłaty wniesione za te usługi, nie przekroczy w danym roku obrachunkowym, w odniesieniu do któregokolwiek przedziału ilości mieszkańców w pierwszej kolumnie tabeli w tym ustępie, właściwego dla tej władzy, wielkości określonej w drugiej tabeli w odniesieniu do tego przedziału:

Liczba mieszkańców Określona wielkość

do 25.000 20.000 £

25.001 – 100.000 40.000 £

100.101 – 250.000 60.000 £

250.001 – 400.000 80.000 £

więcej niż 400.000 100.000 £;

 1. udzielanie porad i pomocy wynika z kulturowych i edukacyjnych lub innych podobnych więzi (powszechnie określanych jako „town-twinning”) pomiędzy władzą a ciałem zagranicznym, a wydatki poniesione przez władzę udzielającą porad i pomocy w jakimkolwiek roku obrachunkowym nie przekroczą dwukrotności wydatków poniesionych przez władzę w utrzymywaniu więzi w poprzednim roku obrachunkowym lub jeżeli w danym roku obrachunkowym nie poniesiono takich wydatków, nie przekroczą dwukrotności wydatków, które władza zamierza ponieść w celu podtrzymania tych więzi w bieżącym roku obrachunkowym.
 1. W ustępie 1(b) „koszty związane z personelem”, w odniesieniu do każdego pracownika zaangażowanego w udzielanie porady i pomocy, oznacza wynagrodzenie tej osoby oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytury opłacone przez władzę lokalną w odniesieniu do tej osoby.
 1. W ustępie 1(c), obliczając wielkość porad i pomocy, której każda władza lokalna może udzielić w roku obrachunkowym, wydatki poniesione na udzielanie porad i pomocy na mocy Ustawy z 1993r. w roku poprzednim lub które zamierza się ponieść w bieżącym roku budżetowym, nie są uwzględniane.

Zatwierdzone przez Sekretarza Stanu do podpisania w jego imieniu.


Październik 1996r. Asystent Sekretarza

w Departamencie Środowiska

Asystent Sekretarza

w Urzędzie Walii

Październik 1996r.

Share

Dodatkowe informacje