Share

Forum Od-nowa: Ustawa dotycząca usług bibliotecznych

MY, MAŁGORZATA DRUGA, z Bożej Łaski Królowa Danii, ogłaszamy:

Folketing przyjął, a My zatwierdziliśmy Królewską Zgodą następującą Ustawę:

Część 1. Biblioteki publiczne: cele i usługi

§ 1.

Celem bibliotek publicznych jest propagowanie informacji, oświaty i działalności kulturalnej poprzez udostępnianie książek, czasopism, audiobooków oraz innego odpowiedniego materiału, takiego jak nagrana muzyka oraz elektroniczne zasoby informacji, włącznie z Internetem i multimediami.

 (2) Biblioteki publiczne powinny starać się udostępniać nagrania wideo.

(3) Biblioteki publiczne propagują informacje gminne i informacje rządowe oraz informacje o społeczeństwie w ogólności.

§ 2.

Cel bibliotek publicznych powinien być osiągany poprzez przestrzeganie jakości, wszechstronności i tematyki materiałów wybranych do udostępniania. Czynnikami decydującymi powinny być jedynie te kryteria, a nie jakiekolwiek powody religijne, moralne lub polityczne, które mogą znaleźć się w tych materiałach.

§ 3.

Rada gminy jest obowiązana, możliwie we współpracy z innymi radami gmin, do prowadzenia biblioteki publicznej z działami dla dzieci i dorosłych. Rada gminy może zawrzeć porozumienie z radą innej gminy o całkowitych lub częściowych usługach bibliotecznych.

(2) Rada gmin powinna w miarę możliwości 1) stworzyć usługę biblioteczną dla tych dzieci i dorosłych, którzy nie są w stanie odwiedzić biblioteki osobiście, 2) dostosować godziny otwarcia bibliotek do potrzeb użytkowników i 3) utworzyć oddziały lub zapewnić inne punkty usług, jeżeli wielkość i charakter gminy czyni to stosownym.

(3) Kierownik biblioteki publicznej powinien posiadać odpowiednie zaplecze zawodowe.

(4) Rady gmin mogą powołać radę biblioteczną z myślą o koordynacji usług bibliotecznych pomiędzy wieloma gminami.

§ 4.

Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi, Minister Kultury może określić szczegółowe zasady dotyczące materiałów bibliotek publicznych oraz ich wykorzystania. Zasady te mogą, między innymi, dotyczyć zawartości zbiorów bibliotek, możliwości wyboru bibliotek – w szczególnych przypadkach – do żądania depozytu w związku z wypożyczaniem oraz możliwości ograniczania wypożyczeń materiałów.

§ 5.

Biblioteki publiczne są do dyspozycji każdego, jeśli chodzi o korzystanie z ich pomieszczeń oraz pożyczanie materiałów. Obowiązek pożyczania materiałów stosuje się do spraw wspomnianych w § 1(1).

(2) Biblioteki publiczne, poprzez uczestnictwo w ogólnych wypożyczeniach międzybibliotecznych, powinny starać się zapewnić użytkownikom takie materiały, jakich dana biblioteka nie posiada.

§ 6.

Biblioteki publiczne mogą utworzyć oddziały lub zapewnić inne punkty usług w przedsiębiorstwach i instytucjach lub zawrzeć porozumienie o świadczeniu im usług bibliotecznych.

(2) Koszty związane z usługami bibliotecznymi dla rządu, hrabstwa lub innych nie-gminnych instytucji muszą być pokryte przez daną instytucję.

§ 7.

Gminne biblioteki publiczne powinny współpracować z gminnymi bibliotekami szkolnymi. Identyczne systemy katalogowe etc. powinny być użytkowane w bibliotekach publicznych i bibliotekach szkolnych.

Część 2. Zadania rządowe w dziedzinie bibliotek

Zadania rządu

§ 8.

Rząd zachęca do współpracy w ramach sektora bibliotek oraz stara się zapewnić użytkownikom przy pomocy bibliotek publicznych dostęp do materiałów bibliotek rządowych i wspieranych przez rząd, zgodnie z §§ 9-18 .

Biblioteki hrabstw

§ 9.

Biblioteki hrabstwa działają jako główne centra pożyczkowe dla bibliotek publicznych, starając się pozyskiwać materiały do takiego stopnia, w jakim biblioteki publiczne same ich nie posiadają, zgodnie z § 11.

§ 10.

Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi, Minister Kultury decyduje, które biblioteki publiczne powinny również działać jako biblioteki hrabstw.

(2) Podczas podejmowania decyzji należy wziąć pod uwagę, aby materiały biblioteki, jej personel i pomieszczenia dorównywały standardowi wymaganemu przy profesjonalnym wykonywaniu szczególnych zadań biblioteki hrabstwa.

§ 11.

Odnośnie usług bibliotecznych hrabstw, Minister Kultury zawiera porozumienie z gminą, której biblioteka publiczna wykonuje tę funkcję.

(2) Porozumienie powinno zawierać opis zadań, które biblioteka hrabstwa wykonuje w imieniu wielu bibliotek publicznych przez nią obsługiwanych. Porozumienie powinno zawierać opis usług zapewnianych nieodpłatnie przez bibliotekę hrabstwa. Porozumienie może, między innymi, dotyczyć zadań nakierowanych na koordynację regionalną w ramach zdefiniowanego geograficznie obszaru i wzmacniania umiejętności zawodowych kadr w bibliotekach.

§ 12.

Rząd pokrywa koszty związane z usługami bibliotecznymi hrabstw.

(2) Rządowa subwencja do bibliotek hrabstw określona jest w rocznych budżetach rządu.

Biblioteki rządowe

§ 13.

Rząd prowadzi szereg bibliotek z myślą o służeniu placówkom oświatowym, instytucjom i badaniom.

(2) Biblioteka rządowa jest do dyspozycji jeśli chodzi o korzystanie z jej pomieszczeń na miejscu i pożyczanie materiałów oraz uczestniczy w ogólnej międzybibliotecznej współpracy pożyczkowej bibliotek w takim zakresie, w jakim zadanie tworzy część wymogu dla otrzymania subwencji do biblioteki.

(3) Biblioteka, która otrzymuje subwencję od rządu jest do dyspozycji każdego na miejscu oraz pożyczania materiałów, a także uczestniczy w ogólnej międzybibliotecznej współpracy pożyczkowej bibliotek w takim zakresie, w jakim zadanie tworzy część wymogu dla otrzymania subwencji do biblioteki.

(4) Po konsultacji z właściwymi ministrami, Minister Kultury określa szczegółowe zasady obowiązków bibliotek rządowych i wspieranych przez rząd, wspomnianych w (2) i (3). Zasady te mogą, między innymi, dotyczyć prawa bibliotek do żądania depozytu – w określonych przypadkach – w związku z wypożyczeniem oraz możliwości ograniczania wypożyczania materiałów. Przy określaniu tych zasad mogą być brane pod uwagę specyficzne warunki związane z poszczególnymi bibliotekami.

§ 14.

Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka działa jako główne centrum pożyczkowe dla bibliotek publicznych poprzez: 1) udostępnianie książek, czasopism oraz innych odpowiednich materiałów bibliotekom publicznym, 2) realizowanie pożyczek narodowych i międzynarodowych, 3) zapewnianie bibliotekom publicznym i innym odpowiednim instytucjom specyficznych materiałów przeznaczonych na potrzeby uchodźców i imigrantów oraz 4) utrzymanie funkcji centralnego repozytorium bibliotecznego dla bibliotek publicznych.

§ 15.

Duńska Narodowa Biblioteka dla Niewidomych działa jako główne centrum pożyczkowe dla bibliotek publicznych poprzez zapewnienie bibliotekom specyficznych materiałów przeznaczonych do promocji informacji dla niewidomych, osób niepełnosprawnych fizycznie, dyslektyków i innych, którzy z powodu niepełnosprawności nie są w stanie lub uznają za trudne czytanie tekstu wydrukowanego. Duńska Narodowa Biblioteka dla Niewidomych realizuje pożyczki narodowe i międzynarodowe w związku z usługami bibliotek publicznych dla wymienionej grupy użytkowników.

(2) Duńska Narodowa Biblioteka dla Niewidomych może doradzać bibliotekom na temat odpowiednich warunków obsługi grupy użytkowników, wspomnianej w (1).

Inne zadania rządowe

§ 16.

Rząd pokrywa koszty związane z kompilacją narodowej bibliografii, która tworzy część wspólnego narodowego katalogu bibliotecznego.

(2) Rząd stara się zapewnić każdemu użytkownikowi, w miarę możliwości, dostępność wspólnego narodowego katalogu bibliotecznego przez Internet.

§ 17.

Rząd zapewnia dotacje dla bibliotek mniejszości niemieckiej w Południowej Jutlandii.

(2) Rząd może zapewnić dotacje na usługi biblioteczne innym specjalnym grupom.

(3) Minister Kultury może określić szczegółowe zasady przedkładania sprawozdań finansowych, wymogi dotyczące jakości audytu oraz procesu audytowania w związku z dotacją wpłaconą zgodnie z (1) i (2). Minister Kultury może zażądać dalszych materiałów od biorców dotacji i przedłożyć je Narodowym Audytorom do dalszego audytowania.

§ 18.

Rząd zapewnia dotacje na rozwój w ramach bibliotek publicznych i szkolnych.

Część 3. Postanowienia specjalne

Biblioteki publiczne

§ 19.

Wypożyczanie materiałów z biblioteki publicznej i obsługa zapewniana w bibliotece jest wolna od opłat dla użytkownika, zgodnie jednakże z §§ 20 i 29.

§ 20.

Gmina może obciążyć użytkownika opłatą za usługi specjalne związane z ogólnymi usługami bibliotek publicznych, ale tylko za takie, które wykraczają poza wykorzystanie pomieszczenia, wypożyczanie materiałów i ogólne porady. Gmina może również zaoferować na sprzedaż wiedzę zgromadzoną w bibliotece publicznej, związaną z załatwianiem zwykłych zadań biblioteki. Gmina może przetwarzać i rozwijać tę wiedzę z myślą o oferowaniu jej na sprzedaż. Sprzedaż wiedzy powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby nie osłabiała prowadzenia ogólnych usług bibliotecznych w nieuzasadnionym stopniu.

(2) Użytkownik powinien wyraźnie zażądać usług wspomnianych w (1).

(3) Rada gminy określa wielkość i sposób, w jaki opłata powinna obciążać za usługę wspomnianą w (1), zgodnie jednakże z (4).

(4) Jeżeli usługi wspomniane w (1) są oferowane w konkurencji z podmiotami prywatnymi, cena za usługi powinna być ustalana zgodnie z zasadami rynkowymi, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji.

(5) Gminna sprzedaż usług oferowanych w konkurencji nie powinna w okresie trzyletnim zamknąć się łącznym deficytem.

(6) Po konsultacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Minister Kultury określa szczegółowe zasady ustalania cen, zgodnie z (4) i przedkładania sprawozdań finansowych związanych z gminną sprzedażą usług wspomnianych w (1), zgodnie z (4) i (5).

§ 21.

Gminy mogą obciążyć opłatą za zaległy materiał. Opłata nie może przekroczyć 20 koron duńskich za pozycje, które użytkownik wypożyczył równolegle, mają ten sam okres wypożyczenia i zwracane są łącznie; dla dzieci i młodzieży poniżej 14 roku życia opłata nie może przekroczyć 10 koron duńskich. Jeżeli okres wypożyczenia jest przekroczony o więcej niż 7 dni, opłata może być podniesiona do 110 koron duńskich; jednakże dla dzieci poniżej 14 roku życia opłata nie może przekroczyć 55 koron duńskich. Jeżeli okres przekroczony jest o więcej niż 30 dni, opłata może zostać podniesiona do 220 koron duńskich; dla dzieci poniżej 14 roku życia opłata nie może przekroczyć 110 koron duńskich.

(2) Kwoty określone w (1) są dostosowywane od 1 stycznia, poczynając od 1 stycznia 2001r., z ratą dostosowania procentowego zaokrągloną do kwot podzielnych przez 5.

§ 22.

Poprzez uczestnictwo w międzybibliotecznej współpracy pożyczkowej gmina może żądać płatności od innej gminy za pożyczki, jednakże nie za pożyczki realizowane jako część funkcji biblioteki hrabstwa. Płatność nie może zostać przeniesiona na użytkownika.

(2) Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi, Minister Kultury wyda szczegółowe zasady płatności wspomnianej w (1). Zasady te mogą, między innymi, dotyczyć wielkości opłaty i sposobu, w jaki następuje obciążenie nią, uwzględniając zawiadomienie o obciążeniu opłatą.

§ 23.

Otrzymując uzasadnione zawiadomienie, gmina może obciążyć opłatą, jeżeli użytkownik z innej gminy wypożycza materiały z biblioteki publicznej. Płatność jest wymagana od gminy w miejscu zamieszkania użytkownika i nie może zostać przeniesiona na użytkownika.

(2) Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi, Minister Kultury określi szczegółowe zasady płatności wspomnianej w (1). Zasady te mogą, między innymi, dotyczyć wielkości opłaty i sposobu, w jaki następuje obciążenie nią, włączając w to zawiadomienie o obciążeniu opłatą.

§ 24.

Gmina może obciążyć użytkownika za wydanie rewersu .

Biblioteki rządowe

§ 25.

Biblioteki rządowe i wspierane przez rząd, mające obowiązki stosownie do § 13, (2) i (3), wypożyczają materiały i oferują wolne od opłat usługi biblioteczne, zgodnie jednakże z § 27, (1) i § 29.

§ 26.

Biblioteki rządowe i wspierane przez rząd, mające obowiązki stosownie do §13, (2) i (3), realizują wolne od opłat pożyczki dla bibliotek publicznych.

§ 27.

Biblioteki rządowe i wspierane przez rząd, mające obowiązki stosownie do § 13, (2) i (3), mogą obciążać użytkowników za określone usługi biblioteczne związane z ogólnymi usługami bibliotecznymi, ale wykraczającymi poza wykorzystanie pomieszczeń, wypożyczanie materiałów i ogólne porady.

(2) Po konsultacji z właściwymi ministrami, Minister Kultury określi szczegółowe zasady dotyczące usług bibliotek rządowych i wspieranych przez rząd wspomnianych w (1). Zasady mogą, między innymi, dotyczyć tego, które usługi są odpłatne, uwzględniając wielkość kwoty.

§ 28.

Biblioteka rządowa może obciążyć opłatą za zaległe materiały. Opłata nie może przekroczyć 5 koron duńskich za sztukę. Jeżeli okres wypożyczenia przekroczony jest o ponad 7 dni, opłata może być podniesiona do nie więcej niż 25 koron duńskich. Jeżeli okres wypożyczenia jest przekroczony o ponad 30 dni, opłata może być podniesiona do nie więcej niż 50 koron duńskich. Kwoty są dostosowywane od 1 stycznia, poczynając od 1 stycznia 2001r., z ratą dostosowania procentowego zaokrągloną do kwot podzielnych przez 5.

(2) Biblioteki wspierane przez rząd mogą obciążyć opłatą za zaległe materiały stosownie do (1).

Część 3. Wspólne regulacje

§ 29.

Umowa pomiędzy biblioteką a dostawcą lub posiadaczem praw autorskich o dostarczeniu materiału ograniczonej grupie użytkowników może zawierać postanowienia skutkujące tym, że dostarczenie materiałów do użytkowników spoza grupy może nastąpić po zapłacie specjalnej opłaty licencyjnej dla użytkownika. Biblioteka może zdecydować, że taka opłata zostanie przeniesiona na użytkownika.

§ 30.

Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi i właściwymi ministrami, Minister Kultury może zdecydować, że biblioteki powinny obciążać opłatami za zamawianie materiałów przez internetowy dostęp do wspólnego katalogu bibliotecznego bibliotek.

(2) Opłatą obciąża ta biblioteka, które realizuje zamówienie.

(3) Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi i właściwymi ministrami, Minister Kultury określi szczegółowe zasady obciążania opłatami wspomnianymi w (1). Zasady te mogą, między innymi, dotyczyć wielkości kwoty, sposobu, w jaki się jej żąda, jak również wyłączeń od obowiązku jej zapłaty.

§ 31.

Biblioteka może wykluczyć użytkownika z możliwości wypożyczania w niej, jeżeli dana osoba w istotny sposób naruszyła obowiązek zwrócenia pożyczonych materiałów w stanie nienaruszonym.

(2) Wyłączenie z możliwości wypożyczania w bibliotece może również nastąpić w przypadku, gdy użytkownik zaniedbał uiszczenia opłaty stosownie do §§ 21 i 28.

(3) Po konsultacji z przedstawicielami gminnymi i właściwymi ministrami, Minister Kultury określi szczegółowe zasady wykluczenia. Zasady te mogą, między innymi, określać ogólne wytyczne dla wykluczenia oraz powiadomienie i okres wykluczenia.

§ 32.

Nakaz komorniczy dotyczący opłat ustalonych stosownie do §§ 21 i 28 może zostać wdrożony, jeżeli kwota należności wynosi 200 koron duńskich lub więcej.

§ 33.

Zaległe opłaty stosownie do §§ 21 i 28 (1) mogą być pobrane przez płatnika, z dopłatą za dodatkowe wydatki, poprzez potrącenie z pensji etc., zgodnie z zasadami pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych w ustawie o potrącaniu u źródła. Ponadto, dla kwoty korespondującej z nieuiszczonymi opłatami i dopłatą za dodatkowe koszty, gmina wchodzi w prawo do nadwyżki nadpłaconego podatku i składek pracowniczych z kompensacją i odsetkami, jak również przyspieszonego zwrotu płatności podatkowej, zgodnie z ustawą o potrącaniu u źródła.

(2) Minister Kultury może określić szczegółowe zasady dotyczące procedury związanej z potrącaniem z pensji.

(3) Płatnik może zażądać od władz podatkowych i innych władz publicznych takiej opłaty, jaka jest konieczna do wyegzekwowania określonych w (1) kwot, włącznie z informacjami dotyczącymi dochodów i kapitału. Informacja może zostać przekazana w drodze elektronicznej.

§ 34.

W regulacjach dotyczących procedury związanej z potrącaniem z pensji nieuiszczonych opłat, stosownie do § 33 (2), może zostać określona kara za złamanie postanowień zawartych w tych przepisach.

(2) Odpowiedzialność karna może zostać nałożona na przedsiębiorstwa, etc. (osoby prawne), zgodnie z postanowieniami części 5 kodeksu karnego.

§ 35.

Biblioteki powinny zapewnić zasady dla użytkowników. Zasady te muszą uwzględniać sposób identyfikacji pożyczającego, okres wypożyczenia, opłatę depozytową, naruszenie obowiązku zwrotu pożyczonych materiałów w stanie nienaruszonym, obciążanie grzywnami i opłatami oraz zastosowanie nakazu komorniczego.

Część 4. Warunki końcowe

 § 36.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2000r. W tym samym czasie uchyla się Ustawę nr 1100 z 22 grudnia 1993r. o Bibliotekach Publicznych, etc.

(2) Prawo do wypożyczania nagranej muzyki i multimediów z innych bibliotek publicznych niż biblioteka gminy zamieszkania, zgodnie z § 5(1) nie obowiązuje do 1 stycznia 2003r.

(3) Obciążanie opłatą za zaległe materiały przez biblioteki publiczne i biblioteki wspierane przez rząd, zgodnie z regulacjami w §§ 21 i 28 nie obowiązuje do 1 stycznia 2003r.

§ 37.

Do czasu, gdy Minister Kultury zgodnie z tą Ustawą wyznaczy biblioteki, które będą działać jako biblioteki hrabstw, utrzymywane będą biblioteki hrabstw zgodnie z § 8 Ustawy nr 1110 z 22 grudnia 1993r. o Bibliotekach Publicznych, etc. Ponadto powinny być utrzymane specjalne subwencje dla metropolitalnych gmin Kopenhagi i Frederkisberga na części usług bibliotecznych, które korespondują z usługami bibliotecznymi hrabstw, zgodnie z § 11 wymienionej Ustawy.

(2) Prawo bibliotek publicznych obciążania opłatą za zaległe materiały, zgodnie z § 18 w Ustawie nr 1000 z 22 grudnia 1993r. o Bibliotekach Publicznych, etc., powinno być utrzymane do 31 grudnia 2000r.

§ 38.

Ustawa nie ma zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.

Podpisano na Zamku Christansborg, 17. Maja 2000r. Królewską Ręką i Pieczęcią

MARGRETHE R.

/Elsebeth Gerner Nielsen

Zarządzanie Ministerialne nr 968 z 24 października 2000r.

Share

Dodatkowe informacje