Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Zmiany w samorządach. Propozycje zespołu ds. ustrojowych KWRiST

Od listopada 2014 do września 2015 r. trwały prace w b. Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zespole ds. ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – pod kierunkiem b. Wiceministra MAiC, Marka Wójcika – nad sformułowaniem propozycji zmian ustrojowych dotyczących funkcjonowania samorządu. Wiosną br. ogłoszono pierwszą część tego dokumentu, zawierającą postulaty zgłaszane przez przedstawicieli administracji publicznej, korporacje samorządowe, podmioty trzeciego sektora, ośrodki akademickie i niezależnych ekspertów.

Czytaj więcej: Propozycje zespołu ds. ustrojowych KWRiST

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Dyskusyjny podatek katastralny

Przy obecnym wzmożeniu dyskursu publicznego odnośnie finansów samorządów, powracają jak bumerang kolejne mantry: a to o konieczności „uszczęśliwienia” wspólnot udziałami w VAT (to błędne rozwiązanie: wpływy z podatków pośrednich nie powinny trafiać do samorządów, ponieważ niemożliwe jest wskazanie związku między tą daniną i korzyścią podatnika), a to o podwyższeniu udziałów w PIT (to również zły kierunek, gdyż JST powinny otrzymywać zamiast udziałów dochody własne w postaci lokalnego PIT), a to o wprowadzeniu podatku od reklam...

Czytaj więcej: Podatek katastralny

Forum Od-nowa: Raport Samorząd 3.0

Oddajemy w Państwa ręce nasz pierwszy raport w wersji elektronicznej i pliku .pdf. Zawiera pięcioprzymiotnikową wizję samorządu terytorialnego, krótką diagnozę stanu aktualnego, kierunki zmian oraz 25 rozwiązań uszeregowanych od najtrudniejszego do wprowadzenia, do najłatwiejszego. Redaktorami opracowania są Agata Dąmbska i Stanisław Trzyna, zaś merytorycznie współpracowali: Rafał Antczak, dr Justyna Glusman, dr Krzysztof Herbst i Adam Kryczka. Raport został zaprezentowany 20 listopada na konferencji "Samorząd 3.0" w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Forum Od-nowa: Analiza ustaw o pomocy społecznej, systemie oświaty oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod kątem diagnozy oraz kierunków zmian dotyczących samodzielności organizatorskiej samorządów*

Zwiększenie samodzielności organizatorskiej jednostek samorządu terytorialnego (jst) to jeden ze sposobów optymalizacji kosztów wspólnot oraz racjonalizacji zarządzania.

Czytaj więcej: Analiza samodzielności organizatorskiej samorządów

Forum Od-nowa: Adekwatność, czyli ochrona finansów JST

Wychodząca z doświadczeń duńskich i szwedzkich propozycja zmierza do rozwiązania problemu naruszania zasady adekwatności środków do zadań wyrażonej w art. 167 Konstytucji RP.

Czytaj więcej: Adekwatność

Forum Od-nowa: Perspektywy rozwoju banku komunalnego w Polsce

Koncepcja wyspecjalizowanej instytucji, która ułatwiałaby dostęp samorządów terytorialnych do finansowania, ograniczając jednocześnie jego koszt, po roku 1989 r. nie została w Polsce zrealizowana. W okresie międzywojennym kredytem dla związków samorządowych zajmował się Polski Bank Komunalny SA, którego kapitał zakładowy powstał przy udziale samorządów i instytucji prawa publicznego oraz Komunalny Bank Kredytowy utworzony z inicjatywy samorządów województw zachodnich. Oba banki miały szczególne znaczenie dla kredytowania budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.

Czytaj więcej: Bank komunalny w Polsce

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Budżet obywatelski – placebo, nie panaceum

Co jakiś czas pojawiają się w metodach działania samorządu swoiste mody. Jednak nawet najlepszy pomysł będzie na nic, jeżeli wprowadzi się go w źle funkcjonujące podstawy systemu. Stanie się wówczas jedynie nakładką, która nie zdoła naprawić szwankujących mechanizmów. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przypadku budżetu obywatelskiego.

Czytaj więcej: Budżet obywatelski

Forum Od-nowa: Burmistrz, zarząd i rada. Koncepcja przebudowy ustroju JST

Coraz pilniejszym wyzwaniem staje się wdrożenie rozwiązań równoważących obecną supremację wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Na skutek wprowadzenia w 2002 roku bezpośrednich wyborów władz wykonawczych pozycja radnych została zmarginalizowana, co negatywnie rzutuje zarówno na zarządzanie wspólnotą, jak i partycypację społeczną.

Czytaj więcej: Burmistrz, zarząd i rada

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Co nam da lokalny PIT?

Coraz częściej mówi się o konieczności zmian finansowania samorządów oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy wspólnot. Problem braku realnych dochodów własnych JST i niskiego uczestnictwa obywateli w życiu lokalnym ma szansę rozwiązać wprowadzenie lokalnego PIT. Forum Od-nowa sformułowało koncepcję, według której cały pierwszy przedział podatkowy (18%) i – proporcjonalnie – dochód z podatku liniowego (19%) zostałby przekazany do samorządów, zaś wpływy z drugiej stawki podatkowej (32%) trafiłyby do budżetu państwa.

Czytaj więcej: Co nam da lokalny PIT?

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Credo samorządowe

Propozycje systemowe przedstawione w raporcie Forum Od-nowa „Samorząd 3.0” stanowią zbiór wzajemnie powiązanych rozwiązań, układających się w spójną całość. Każdy mechanizm wynika z poprzedniego i odnosi się do następnego, a dopiero ich suma tworzy zwarty model funkcjonowania wspólnot. Dlatego nie można rozpatrywać oddzielnie poszczególnych jego elementów.

Czytaj więcej: Credo samorządowe

Dodatkowe informacje