Share

W styczniu 2011 roku kilkanaście osób postanowiło połączyć swoje siły i stworzyć zespół kształtujący wizje dobrze zarządzanego państwa i działający na rzecz przeprowadzenia niezbędnych reform, do podjęcia których skłaniają doświadczenia ostatnich 20 lat i nowe wyzwania cywilizacyjne.

Uczestnicy inicjatywy, odwołujący się do tradycji polskiej inteligencji i jej etosu, są przekonani o możliwości formowania mentalności obywateli poprzez zmiany o charakterze ustrojowym oraz wprowadzenia w życie filozofii państwa zorganizowanego w sposób racjonalny, transparentny i przyjazny człowiekowi, zwiększając uczestnictwo jednostek w życiu społecznym.

Forum „Od-nowa”, zrzeszające specjalistów i praktyków w danych dziedzinach – od przedstawicieli wolnych zawodów poprzez środowiska akademickie aż po administrację publiczną – stawia krytyczną diagnozę aktualnej sytuacji kraju, której rozwiązania upatruje w konkretnych propozycjach zmian systemowych nakierowanych na źródła problemów. Inicjatywa ta, niezinstytucjonalizowana i apolityczna, nie porusza kwestii światopoglądowych. W swych opracowaniach kluczowych zagadnień dotyczących spraw ustrojowych czerpie inspiracje z mechanizmów sprawdzonych w innych krajach oraz tworzy własne projekty ustawowe.

Wszystkie osoby, chętne do podzielenia się swoimi wizjami państwa i zaproszone do współpracy, znajdą w Forum „Od-nowa” przestrzeń do artykulacji własnych pomysłów, które będą weryfikowane w toku debaty o fundamentalnych mechanizmach. Sposób końcowego formułowania propozycji zakłada ich bezpośrednie wykorzystanie oraz możliwość wdrożenia – bowiem nawet najbardziej uzasadniona krytyka bez własnych wniosków merytorycznych i rekomendacji jest tylko półśrodkiem.

„Od-nowa” wychodzi z inicjatywą podejmowania zagadnień ważnych; również takich, które dotychczas nie pojawiały się w debacie publicznej. Przy zajmowaniu się sprawami systemowymi: administracji i finansów publicznych oraz politykami sektorowymi, najpierw stawia pytanie o mechanizm ich funkcjonowania, uznając, że powinien poprzedzać on dyskusję o wysokości nakładów finansowych na daną dziedzinę. Intencją Forum jest, aby prowadzone w jego ramach prace stanowiły punkt odniesienia dla nowych elit: to one w ciągu najbliższych lat będą musiały antycypować i odpowiadać na najpilniejsze wyzwania, przed którymi stanie Polska.

Forum „Od-nowa” wierzy, że realne jest podjęcie merytorycznej dyskusji wokół konkretnych rozwiązań ustrojowych oraz osiągnięcie porozumienia w najistotniejszych sprawach publicznych.

Share

Dodatkowe informacje